สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
มาตรฐานสถิติ
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม
แผนที่ความยากจน
ประวัติจังหวัดเพชรบูรณ์
สภาพทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์
เว็บไซด์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน มิถุนายน 2557

..

 จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2557

....

อ่านข่าวอื่นๆ
 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน เมษายน 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน มีนาคม 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน มกราคม 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน ธันวาคม 2556
 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี2556
 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2556
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

        

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๓ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๗๔
โทร.(มท)๑๗๓๗๗ และ ๑๗๓๗๘